Etisept + 5L

17.99

Płyn bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczym przeznaczony do szybkiej dezynfekcji wszelkich powierzchni twardych odpornych na wodę i alkohol tj. biurek, poręczy na klatkach schodowych, klamek itp. Do stosowania w gospodarstwach domowych i placówkach użyteczności publicznej. Przeznaczony do powierzchni zarówno mających jak i niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Kategoria:

Produktu nie należy stosować do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych w obszarze związanym bezpośrednio z działalnością kliniczną.

Postać produktu: ciekła

Substancja czynna: Etanol, CAS 64-17-5, WE 200-578-6 [zaw. 83 g/100 g];

Stosowanie: Produkt gotowy do użycia w postaci nierozcieńczonej. Przed zastosowaniem sprawdzić w mało widocznym miejscu odporność czyszczonej
powierzchni na działanie produktu. Ze względu na zawartość substancji lotnych i palnych zaleca się stosowanie na powierzchniach mniejszych niż 2m2. W celu
uzyskania efektu biobójczego (bakterie+grzyby+wirusy) przy pomocy rozpylacza spryskać czystą powierzchnię środkiem i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez minimum 60 sekund. Należy zwrócić uwagę, na pełne i równomierne zwilżenie dezynfekowanej powierzchni. Po zastosowaniu środka na powierzchni, która ma kontakt z żywnością należy ją spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętych
opakowaniach z dala od źródeł otwartego ognia, ciepła, zapłonu, w temperaturze 5- 25 °C.

Stosować w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację ogólną.
Pojemność: Dostępny w pojemności 1L oraz

Specyfikacja produktu

TREŚĆ ETYKIETY ETISEPT+

KARTA CHARAKTERYSTYKI WEDŁUG 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU – ETISEPT+